De winkel van Ahrend en Gispen verkoopt uitsluitend Nieuwe Producten
Openingstijden: Dinsdag - Zaterdag / 10:00 - 17:00 015 - 256 36 49    info@gispendirect.nl

Voorwaarden

Algemene Verkoop, Leverings- en Betaalvoorwaarden Consumenten De Winkel van Ahrend en Gispen (onderdeel van Gispen Nederland B.V.)

1. Definities
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

2. Wie wij zijn, waar je ons vindt en hoe je ons kunt bereiken

Naam: De Winkel van Ahrend en Gispen
Onderneming: De Winkel van Ahrend en Gispen is onderdeel van Gispen Nederland B.V.
Bezoekadres: Schieweg 87 (t.o. de Makro), 2627 AT Delft
Vestigingsadres: Parallelweg West 23, 4104 AZ Culemborg
E-mail: info@gispendirect.nl
Telefoon: 015 - 2030895
Tel. bereikbaarheid: Di - Za / 10:00 - 17:00
Openingstijden: Di - Za / 10:00 - 17:00
KvK: 11009009
BTW: NL001483316B01

3. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en jou als Consument.
2. Het kan zijn dat er voor een bepaald product specifieke productvoorwaarden gelden(“product voorwaarden”), deze product voorwaarden gelden dan naast deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid kan jij je steeds beroepen op de bepaling die voor jou het meest gunstig is.

4. Het aanbod
1. Onze aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De afbeeldingen die worden gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, zodat jij een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Wij hechten veel waarde aan een goed adviezen nodigen jou graag uit in onze showroom of eventueel via telefoon of e-mail voor een productadvies op maat.
2. Mocht er in het aanbod en/of in de productpagina een fout zijn geslopen waarvan je had kunnen weten dat het gaat om een fout of vergissing, dan zijn wij hieraan niet gebonden.

5. De Overeenkomst
1. Nadat je bij ons een bestelling van een van onze producten hebt geplaatst, krijg je van ons een bevestiging per e-mail. Vervolgens nemen wij, of onze vervoerder, per telefoon of e-mail contact met je op om een afspraak voor de aflevering in te plannen.
2. Mocht je op het afgesproken tijdstip niet op het overeengekomen afleveradres aanwezig zijn om de bestelling in ontvangst te nemen, dan zijn wij genoodzaakt om de levering opnieuw met je in te plannen. In dat geval zullen wij de extra kosten als gevolg van de
herplanning aan je kenbaar maken en in rekening brengen.
3. Wij kunnen ons - binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij als consument jouw betalingsverplichtingen kan nakomen. Mochten wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, dan zijn wij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden op te leggen.
4. Alle benodigde informatie omtrent je bestelling vind je terug op de orderbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen.

6. Herroepingsrecht
Ingeval het geleverde product niet voldoet aan je verwachtingen dan kan je;- het product binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen (zie artikel 8) en retourneren wij je betaling binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen;- het product binnen 30 dagen na ontvangst omruilen voor een nieuw product. Wij staan voor je klaar om je te voorzien van extra gratis advies met betrekking tot productkeuze ingeval je je product wilt omruilen voor een ander product. Kom daarvoor langs in onze showroom of bel of e-mail ons.

7. De verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Ga tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met het product. Bekijk het product en probeer het uit in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast stellen, zoals je dat ook in een winkel zou doen.
2. Een waardevermindering als gevolg van een behandeling van het product op een andere wijze dan hiervoor in lid 1 beschreven zal bij jou in rekening worden gebracht en worden verrekend met de het door ons terug te betalen bedrag.

8. Voorwaarden voor uitoefenen herroepingsrecht en kosten daarvan
1. Voor het terugsturen van het product ontvangen we jouw retourmelding inclusief de factuur zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product op retouren@gispendirect.nl.We bevestigen jouw aanvraag en verwerken deze zo spoedig mogelijk na ontvangst. Bij akkoord zullen wij of onze transporteur contact met jou opnemen voor het in ontvangst nemen en ophalen van het product. De kosten van het ophalen van het product ingeval van een retour zijn voor jouw rekening.
2. Je ontvangt jouw betaling (exclusief de transportkosten van het ophalen) binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen.
3. Voor het aanmelden van het omruilen van een product ontvangen we jouw omruilmelding inclusief de factuur graag binnen 30 dagen na ontvangst van het product op retouren@gispendirect.nl. Geef duidelijk aan welk product je graag van ons zou willen ontvangen. Mocht je nog geen vervangend product hebben kunnen uitkiezen dan adviseren we je graag over de mogelijkheden. Kom daarvoor langs in onze showroom of bel of e-mail ons. Zodra het vervangende product definitief is nemen wij, of onze transporteur, contact met je op om de producten op afleverlocatie om te ruilen. De transportkosten voor het omruilen zijn voor ons. De eventuele meer- of minderprijs van het vervangende product worden in rekening gebracht respectievelijk aan jou terugbetaald. De kosten dienen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Een eventuele terugbetaling ontvang je binnen 14 dagen na het omruilen.

9. Uitgesloten van retourneren
Enkele producten kun je niet retourneren, te weten;
a. Volgens specificatie voor jou vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, bijv. een product met specifieke eigen uitgekozen stoffering en/of lakkleur, afwijkende afmetingen, aanpassingen etc.;
b. Volledig en goed uitgevoerde diensten, zoals installatie-, reparatie- en inbouwkosten.

10. De Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijzen worden getoond in- en exclusief btw.
3. De verzendkosten worden separaat vermeld op de het besteloverzicht.

11. Nakomen overeenkomst en garantie
1. Al onze producten zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste standaarden en kwaliteitseisen. De producten voldoen aan en, in de meeste gevallen, overschrijden de relevante testcriteria voor stevigheid, stabiliteit en ergonomie.
2. Indien er desondanks reden is voor een klacht over de kwaliteit dan bieden wij de volgende productgaranties;
a. 5-jarige garantie, gerekend vanaf de datum van levering, op al onze bureaustoelen; b. 2-jarige garantie op alle overige producten.
Deze garantie dekt alle productiefouten en defecte onderdelen.
3. Schade of defecte onderdelen veroorzaakt door achteloosheid of oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie.
4. Ingeval van een valide garantieclaim zullen wij het betreffende product naar eigen
goeddunken kosteloos repareren of vervangen.
5. Heb je een garantie aanvraag stuur dan een e-mail onder vermelding van garantie aanvraag naar info@gispendirect.nl. Probeer een het defect zo goed mogelijk te omschrijven en stuur eventueel foto’s mee. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met je op.

12. Bezorging en levering
1. Nadat we jouw bestelling met de grootst mogelijke zorg in ontvangst hebben genomen doen we er alles aan om het product zo goed mogelijk af te leveren. De levering zal plaatsvinden op het adres dat op het besteloverzicht is aangegeven of wat naar aanleiding van de bestelling met ons of onze vervoerder is overeengekomen.
2. De meeste producten kunnen wij binnen 3 a 5 werkdagen leveren. Per product vind je de indicatie van de levertijd op de productpagina. Mocht het toch langer duren dan we hebben aangegeven dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. In een dergelijk geval heb je het recht om de bestelling te annuleren en zullen wij jouw betaling terugstorten binnen 14 dagen.
3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging.

13. Betaling
1. Je kunt eenvoudig bij vooruitbetaling betalen waarna wij direct met jouw bestelling aan de slag gaan.
2. Kies je voor een betaling achteraf dan wordt het bedrag op je creditcard gereserveerd totdat de levering heeft plaatsgevonden. Op moment van levering wordt het bedrag daadwerkelijk afgeschreven.
3. Een fout in de betaalgegevens dien je ons onmiddellijk te melden.
4. Mochten wij niet tijdig jouw betaling ontvangen dan zullen wij je daarop wijzen en een redelijke termijn gunnen om alsnog de betalingsverplichting te voldoen. Indien de betaling ook na deze termijn uitblijft zullen wij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

14. Klachtenregeling
1. Heb je een klacht dan vinden wij dit heel vervelend. Wij streven er naar dat elke klant tevreden is. Stuur een mail naar klacht@gispendirect.nl en omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk. Deze mail komt direct bij de winkelmanager terecht die je snel kan helpen.
2. Je krijgt uiterlijk binnen 2 werkdagen antwoord van ons. Onze winkelmanager helpt je meteen, of je hoort hoeveel tijd er nodig is om het recht te zetten. We blijven graag met jou in gesprek en lossen het samen graag zo snel en goed mogelijk op.

15. Geschillen
1. Voor alle aangelegenheden waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

16. Aanvullen of afwijkende bepalingen
Wijziging in deze voorwaarden zullen te vinden zijn op onze website. We zorgen ervoor dat wijzigingen of aanvullingen niet nadelig zijn voor jou als consument